Zdalne nauczanie

Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2021

Mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych.

Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.


Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole

1. Zdalna realizacja programów nauczania w naszej szkole będzie odbywać się, przede wszystkim, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego UONET+, platformy edukacyjnej Microsoft Office 365, e-podręcznik.

2. Zdalne nauczanie będzie realizowane według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas.

3. Materiały wysyłane przez nauczycieli do uczniów z orzeczeniami i opiniami powinny być dostosowane do ich różnych potrzeb edukacyjnych

 • nauczyciele przed wysłaniem materiałów, mogą skonsultować się z pedagogiem szkolnym,
 • nauczyciele wspomagający z nauczycielem przedmiotu.

4. Nauczyciele mają możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów zgodne Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), po zmodyfikowaniu i przystosowaniu ich do warunków zdalnego nauczania.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

 • Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
 • Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania! Bardzo ważna jest higiena pracy ucznia i nauczyciela!
 • Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.

Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. O czym powinni pamiętać:

5. Wychowawcy klas - w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem, informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

6. Nauczyciele

 • Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 • Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 • Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
 • Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 • Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 • W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

7. Uczniowie

 • Samodzielnie przez aplikację Teams lub e-dziennik lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 • Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!)

Jeśli  utraciłeś dostęp do dziennika elektronicznego UONET+ lub platformy edukacyjnej Microsoft Office 365, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 606 290 055

8. Rodzice

 • Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 • W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Jeśli  utraciłeś dostęp do dziennika elektronicznego UONET+, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 606 290 055

9. Świetlica szkolna pracuje wg dotychczasowego planu pracy, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy.

10. Nadal mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach, dla uczniów klas ósmych wg. przesłanego wcześniej harmonogramu.

Więcej informacji na Zdalne lekcje - https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje