Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 1 czerwca

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

I. Organizacja zajęć w szkole podstawowej.

  1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez szkołę, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora:

– przez dziennik elektroniczny,

- telefonicznie, nr. tel. 606290055.

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN - edukacja wczesnoszkolna

II. Organizacja konsultacji z uczniami

  1. Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom wszystkich klas uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
  2. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  3. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji..
  4. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

III. Egzamin ósmoklasisty

  1. Przypominamy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
  2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS