Regulamin

Opublikowano: czwartek, 09 styczeń 2020

SZKOLNY REGULAMIN

WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOSZCZYNIE

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 2. zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania;
 3. tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej;
 4. postępowania w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział II

Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych

 1. Biblioteka szkolna, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 3. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
 4. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 5. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
  z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole
  w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela – bibliotekarza.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów:

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Zeszyty ćwiczeń przekazywane są uczniom bez konieczności zwrotu.

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników,
  o której mowa w §3 Regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji z nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Procedura wypożyczania podręczników

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki i ćwiczenia w liczbie równej liczbie uczniów uczonej przez siebie klasy.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w  trakcie  roku  szkolnego z  powodów  losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do biblioteki.
 3. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników do nauczyciela uczącego danego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (zależnie od daty zakończenia roku szkolnego).

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy lub zwrotu kosztów podręcznika (w zależności od stopnia zniszczenia egzemplarza).

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika bądź materiału edukacyjnego szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. O kosztach zniszczonych bądź zagubionych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany przez bibliotekarza szkolnego.
 4. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny, zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto szkoły.

 

 

Rozdział VI

Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów podręczników Biblioteki odbywa się raz w roku, po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.
 2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do końca czerwca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów bibliotecznych.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2019 r.

Załącznik 1

Goszczyn, dnia ……………………………

Protokół wypożyczenia podręczników przez nauczyciela przedmiotu

Dnia ………………………. przekazano P. ………………………………………………………. niżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne:

…………………………………………………………………………………………………………………… – ……………..….

(autor, tytuł książki, wydawca)                                                (klasa)

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Nr inwenta-

rzowy

Data

wypoży-

czenia

Czytelny podpis ucznia

Uwagi nauczyciela przedmiotu

Uwagi bibliote-karza

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                    ……………………………………….…….……

(podpis bibliotekarza)                                                                          (podpis nauczyciela)

Godziny pracy

Opublikowano: czwartek, 09 styczeń 2020

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

2019/2020

 

DZIEŃ

 GODZINA

 PONIEDZIAŁEK

 7:45-8:00

 WTOREK

 7:45-8:00

10:40-11:50

ŚRODA

7:45-8:00

11:35-12:00

13.30-14.20

CZWARTEK

7:45-8:00

13:25-14:00

PIĄTEK

7:45-8:00

10:40-11:50

12:40-13:15

Narodowy program rozwoju czytelnictwa także u nas!

Opublikowano: czwartek, 24 styczeń 2019

W 2018 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie uzyskała dofinansowanie skierowane do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na zakup nowości czytelniczych otrzymaliśmy 15 000 zł.  Łącznie zakupiono 770 egzemplarzy, w tym 451 lektur, 302 woluminy beletrystyczne oraz 17 egzemplarzy książek popularnonaukowych. Kolejne tytuły są systematycznie wprowadzane do zasobu bibliotecznego.

Czytaj więcej...

Nowości czytelnicze w bibliotece!

Opublikowano: niedziela, 22 listopad 2015

Pragniemy zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli do odwiedzenia Biblioteki szkolnej w związku z najnowszym zakupem książek. Wśród nowości znajdziemy zarówno pozycje czytelnicze dla młodszych (120 przygód Koziołka Matołka, Przygody Baltazara Gąbki, Jesień liścia Jasia), jak i dla starszych czytelników (Ania z Zielonego Wzgórza, Miecz przeznaczenia, Mały Książę, Madame). Pełna lista zakupionych pozycji znajduje się poniżej. Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Znamy już zwycięzców gminnego konkursu recytatorskiego...

Opublikowano: wtorek, 11 marzec 2014

Dnia 10.03.2014 roku w naszej szkole odbył się organizowany przez bibliotekę szkolną Gminny Konkurs Recytatorski. Przy pomocy kwiecistych słów młodzi artyści pragnęli przywołać na dobre Panią Wiosnę, dlatego ich zmaganiom towarzyszyło hasło: Poezją budzimy wiosnę... W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 30 młodych wykonawców z Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Recytatorski

Opublikowano: piątek, 07 luty 2014

Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół Publicznych zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim

Adresaci konkursu: Dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Goszczyn.

Zasady konkursu: Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie i prezentacja przed jury 2 wierszy wybranych poetów polskich. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

Wszystkich, którzy zdecydują się zaprezentować swoje umiejętności, proszę, by zgłosili się do swoich nauczycieli języka polskiego lub wychowawców w celu sporządzenia listy uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Czytaj więcej...

Cała Polska Czyta Dzieciom

Opublikowano: niedziela, 14 lipiec 2013

Cała Polska Czyta DzieciomGłośne czytanie to doskonały sposób okazania dziecku miłości(…)

Czytając dziecku zaspokajamy wszystkie jego potrzeby emocjonalne – psychiczne, umysłowe i moralne – dając mu wiarę w siebie oraz narzędzia sukcesu na całe życie.

 (Na podstawie książki Rossa Campbella

Sztuka zrozumienia czyli jak naprawdę kochać dziecko”)

Wychodząc naprzeciw tak szczytnym celom nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Każdy z uczniów miał okazję osobiście oddać swój głos poparcia dla kampanii. Wystarczyło wykonać plakat promujący czytelnictwo, zachęcający do lektury ciekawej książki. Uczniowie i tym razem nie pozostali obojętni na nasz apel. Do biblioteki szkolnej wpłynęło ponad 30 prac plastycznych popierających akcję.

Czytaj więcej...