Zadania pedagoga szkolnego

Opublikowano: środa, 09 kwiecień 2014

Zadania pedagoga szkolnego:

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
 

Zadania pedagoga szkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole
  lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
  ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Czujesz, że jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego kiedy:

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek     8 00 - 12 00

Wtorek            8 00 - 14 00

Środa              8 00 - 11 30 ; 12 30 - 14 30         

Czwartek         8 00 - 10 40 ; 11 40 - 14 30

Piątek              8 00 - 10 40 ; 12 40 - 14 00

 

Zapraszam

Dagmara Świderska