Nabór do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Opublikowano: wtorek, 12 luty 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca marca, w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz właściwego zaplanowania organizacji pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym.

 Załączniki do pobrania:

Wniosek dla kandydata do oddziału przedszkolnego (zerówki)  (doc)

Wniosek kandydata do oddziału przedszkolnego (zerówki) (pdf)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (doc)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.13.2019

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Goszczyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR.0050.13.2019

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 12 lutego 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019 r.

od godz. 8.00

do 1 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 30 kwietnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 10 maja 2019 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 10 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

do 16 maja 2019 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

17 maja 2019 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 kwietnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 23 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 20 maja 2019 r.

od godz. 8.00

do 24 maja 2019 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

27 maja 2019 r.

do godz. 15.00

  

Załącznik Nr 2

 do Zarządzenia Nr OR.0050.13.2019

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 12 lutego 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca 2019 r.

od godz. 8.00

do 5 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 12 sierpnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 19 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 10 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

do 22 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

23 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 kwietnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 23 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 24 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00 do 29 sierpnia 2019r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

do 30 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00